Autor Tema: Publicada la nueva normativa gallega  (Leído 97395 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado FranJ

 • Usuario 1.000 - 4.999 posts
 • ****
 • Mensajes: 1375
Publicada la nueva normativa gallega
« en: 24 de Septiembre de 2009, 01:06:43 pm »
Chavales, nuestra peor pesadilla ya está publicada en el DOGA de hoy y entrará en vigor mañana.

Se trata de la Orden de 17 de septiembre de 2009 por la que se desarrolla el Decreto 211/1999, de 17 de junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo.

Quien la quiera ver, el link es el siguiente:

http://www.xunta.es/Dog/Dog2009.nsf/FichaContenido/3511A?OpenDocument

Ojo a las limitaciones de días y zonas.   :-[

Ojo, entrará en vigor mañana VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009.   :-[

Saludos

Descarga en PDF adjunta en el link siguiente :
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2009, 01:08:59 pm por usuario »
Mantén el buen rollo del foro.
Escribe siempre con respeto hacia los demás
Utiliza los emoticonos en tus intervenciones, puesto que son ellos los que pueden aclarar su sentido.
 

Desconectado Marc M

 • Usuario 1.000 - 4.999 posts
 • ****
 • Mensajes: 3028
 • Ha sido agradecido: 223 veces
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2009, 01:21:52 pm »
Pues si que os han jodido bien...

Citar
A práctica da pesca marítima de recreo submariña estará permitida unicamente os sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico. No período comprendido entre o xoves e o domingo de Semana Santa, e entre o 1 de maio e o 30 de setembro poderá ser practicada todos os días.


Para los que somos de fuera deberemos convalidar nuestra licencia para poder pescar en vuestras aguas.

Citar
Para a convalidación dunha licenza de pesca de recreo submariña vixente, outorgada por outra Administración pública nacional ou dun Estado membro da Unión Europea, será necesario achegar copia da licenza expedida pola dita Administración, acompañada do xustificante de pagamento da taxa correspondente.


Edito:: El resto ya lo dice Fernando en un post mas abajo, asi que borro para no repetir
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2009, 02:38:31 pm por Marc M »
Marc, pescador de Catalunya
 

Desconectado jbsub

 • Usuario 5.000 - 9.999 posts
 • *****
 • Mensajes: 7385
 • Javea (Alicante)
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2009, 01:33:40 pm »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
El tiempo es una ilusion, lo realmente importante es el ahora. El ahora es lo único que hay.
 

Desconectado usuario

 • Fundador
 • *****
 • Mensajes: 1662
 • Ha sido agradecido: 31 veces
 • Sexo: Masculino
 • La Coruña
  • http://www.pescasub.com
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2009, 01:44:10 pm »
Nota Pescasub.com : Se subrayan las partes mas importantes en ROJO

Diario Oficial de Galicia
xoves, 24 de setembro de 2009

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

Número do Dog: 188
Páxina do Dog: 15.238
Data da Disposición: 17 de setembro de 2009

Sección:
I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Organismo: CONSELLERÍA DO MAR
Rango: Orde
Título: Orde do 17 de setembro de 2009 pola que se desenvolve o Decreto 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo.

O Decreto 211/1999, do 17 de xuño, regula a pesca marítima de recreo. Nel establécense tanto condicións para o exercicio desta actividade de carácter recreativo como as modalidades de licenza e as autorizacións necesarias para a súa práctica.

A Orde do 13 de agosto de 1999, pola que se desenvolve o Decreto 211/1999, do 11 de xuño, foi anulada pola sentenza do 30 de setembro do 2003, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; esta resolución xudicial foi confirmada en casación pola sentenza do 30 de maio de 2006, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo.

Esta orde dítase coa finalidade de desenvolver determinados aspectos do referido decreto que, pola súa especificidade ou polo seu carácter conxuntural, resulta máis oportuno remitir á unha regulación posterior.

Se mantiene el decreto 211/1999 y se publica otro "reglamento" para sustituir al ya anulado por la sentencia interpuesta por los pescadores submarinos gallegos.

Por outra banda, búscase unha simplificacíón administrativa do procedemento de concesión das licenzas, tendo en conta o regulado no Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización dos medios electrónicos.

En concreto, é obxecto desta orde regular o procedemento para a obtención e renovación das distintas modalidades de licenza que habilitan para a práctica da pesca marítima recreativa, así como o procedemento para a obtención das autorizacións temporais das embarcacións da lista 6킪 do Rexistro de matrícula de buques, as autorizacións para a celebración de concursos e competicións deportivas, así como a validación das licenzas procedentes doutras comunidades autónomas ou doutros estados membros.

Así mesmo, establécense os topes máximos de captura aos que habilitan as distintas modalidades de licenza ou autorización, os útiles de pesca, as zonas nas que está prohibido o exercicio da pesca recreativa submariña, así como o horario da pesca marítima de recreo. Estas limitacións obedecen a medidas de protección dos recursos mariños, necesariamente variables en función do seu estado de conservación ou explotación, polo que deben incardinarse nunha norma susceptible de ser modificada coa suficiente inmediatez para adaptarse ás circunstancias do medio sen menoscabo das necesarias garantías xurídicas.

En consecuencia, en virtude do disposto na disposición derradeira primeira do Decreto 211/1999, do 17 de xuño, e consultado o sector,

DISPOíƒâ€˜O:

Artigo 1.-.-Obxecto.

O obxecto desta orde é regular o procedemento para a obtención e renovación das distintas modalidades de licenza que habilitan para a práctica da pesca marítima de recreo, así como o procedemento para a obtención das autorizacións das embarcacións da lista 6킪 do Rexistro de matrícula de buques e a validación das licenzas de pesca submariña concedidas por outras comunidades autónomas ou por outros estados membros. Así mesmo, determina as zonas nas que está prohibido o exercicio da pesca marítima de recreo submariña, os topes máximos de captura autorizados e certas condicións relativas ás autorizacións para a celebración de concursos e competicións deportivas.

Artigo 2.-.-Órgano competente para a expedición e renovación da licenza de pesca marítima de recreo.

A expedición e renovación das licenzas reguladas nesta orde correspóndelle ás xefaturas territoriais dos departamentos territoriais da consellería con competencias en materia de pesca.

Artigo 3.-.-Documentación necesaria para a obtención ou renovación da licenza de pesca marítima de recreo.

Para a obtención ou renovación da licenza marítima de recreo será necesario presentar a seguinte documentación, de acordo coas modalidades que se definen no Decreto 211/1999, do 17 de xuño:

a) Para a licenza de pesca marítima de recreo en superficie:

-DNI, pasaporte, ou autorización para a súa consulta.
-Xustificante do pagamento da correspondente taxa.

b) Para a licenza de pesca marítima de recreo submariña:

-DNI, pasaporte, ou autorización para a súa consulta.
-Certificado médico oficial que acredite a aptitude para a práctica da pesca submariña. Os certificados médicos que cumpran os requisitos do artigo 25 da Orde do 14 de outubro de 1997 pola que se aproban as normas de seguridade para o exercicio de actividades subacuáticas terán unha validez de dous anos. O resto dos certificados médicos considerarase que terán unha validez dun ano desde a data de emisión.
-Póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil que cobra os accidentes en que puidese incorrer o titular da licenza durante o período da súa validez.
-Licenza de armas ou tarxeta federativa que a substitúa.
-Xustificante do pagamento da correspondente taxa.
-Documento que acredite o consentimento paterno, materno ou titorial cando o solicitante sexa menor de idade non emancipado.

Artigo 4.-.-Presentación da solicitude de obtención ou renovación da licenza de pesca marítima de recreo.

1. As solicitudes de obtención ou renovación da licenza de pesca marítima en superficie poderán presentarse, á elección da persoa solicitante, por vía escrita ou por vía telemática da seguinte forma:

1) Vía escrita (en soporte papel).

A persoa interesada presentará a solicitude de conformidade co modelo que figura no anexo II desta orde, xunto cos documentos sinalados no artigo 3.a), nas xefaturas territoriais do departamento territorial correspondente da consellería con competencias en materia de pesca, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4.- da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Tamén poderán expedirse ou renovarse as licenzas, nas entidades financeiras nas que se realice o pagamento da taxa e que subscribisen o correspondente convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para a tramitación de licenzas de pesca marítima de recreo en superficie. Neste caso unicamente será necesario a presentación do DNI ou pasaporte.

2) Vía telemática (por medios electrónicos):

Poderá accederse a esta vía de presentación a través da aplicación informática establecida no enderezo da internet: http://xunta.es/servicios, en concreto para este procedemento http://xunta.es/apps/1pd, onde se disporán os medios de axuda para a presentación da solicitude e a obtención ou renovación da licenza.

O solicitante poderá acceder a este servizo para obter ou renovar a licenza empregando un certificado dixital en vigor baixo a norma X.509 V3, consonte o disposto no Decreto 164/2005, do 16 de xuño (DOG do 24 de xuño) e modificado polo Decreto 38/2009, do 19 de febreiro (DOG do 3 de marzo) polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, se crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e se regula a atención ao cidadán, e realizando o pagamento da taxa por algún dos procedementos habilitados.

Para a renovación da licenza poderá acceder tamén sen contar co certificado dixital, unicamente introducindo o par: número do documento de identidade e número de licenza.


2. Para as solicitudes de obtención ou renovación da licenza de pesca marítima submariña, a persoa interesada presentará a solicitude, de conformidade co modelo que figura no anexo III desta orde, xunto cos documentos sinalados no artigo 3.b), nas xefaturas territoriais do departamento territorial correspondente da consellería con competencias en materia de pesca, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4.- da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 5.-.-Prazo para a renovación da licenza de pesca marítima de recreo.

A licenza de pesca marítima de recreo poderá renovarse cunha antelación mínima de dous meses antes da fin da súa vixencia.

Artigo 6.-.-Validez das licenzas en zonas de desembocadura.

1. No exercicio da pesca nas áreas de desembocadura (límite inferior ata límite superior) establecidas no Decreto 282/2002, do 6 de setembro, polo que se establece o réxime xurídico das licenzas que habilitan para o exercicio da pesca nas augas da Comunidade Autónoma de Galicia, poderase utilizar indistintamente as licenzas de pesca marítima ou fluvial.

2. Ambas licenzas habilitan, nestas zonas, para a pesca tanto das especies marítimas como das fluviais non anádromas.

Artigo 7.-.-Convalidacións.

Para a convalidación dunha licenza de pesca de recreo submariña vixente, outorgada por outra Administración pública nacional ou dun Estado membro da Unión Europea, será necesario achegar copia da licenza expedida pola dita Administración, acompañada do xustificante de pagamento da taxa correspondente.

Artigo 8.-.-Autorizacións temporais das embarcacións da 6킪 lista do Rexistro de matrícula de buques.

1. Os titulares das embarcacións da 6킪 lista do Rexistro de matrícula de buques que se dediquen ao exercicio da pesca marítima de recreo presentarán unha solicitude de conformidade co modelo que figura no anexo IV desta orde, na xefatura territorial do departamento territorial correspondente da consellería con competencias en materia de pesca, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4.- da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

2. Na solicitude para a actividade indicarán o número de persoas para as que solicitan autorización. Virá acompañada da seguinte documentación:

a) DNI, pasaporte ou autorización de consulta.
b) Fotocopia compulsada ou autenticada notarialmente do rol da embarcación.
c) Fotocopia compulsada ou autenticada notarialmente do despacho ante Capitanía Marítima.
d) Xustificante do pagamento da taxa correspondente.

3. A expedición desta autorización correspóndelle ás xefaturas territoriais dos departamentos territoriais da consellería con competencias en materia de pesca. A súa validez será dun ano.

Artigo 9.-.-Concursos, campionatos e competicións deportivas.

1. Para a celebración de concursos, campionatos e competicións deportivas de pesca recreativa, deberá solicitarse autorización como mínimo cun mes de antelación, empregando o modelo do anexo V. As solicitudes presentaranse na xefatura territorial do departamento territorial correspondente da consellería con competencias en materia de pesca, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4.- da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

2. Na solicitude farase constar como mínimo día/s, mes, hora, modalidade, duración, plano da situación da zona e normativa que rexerá o concurso, campionato ou competición, así como o número previsto de participantes. As datas previstas poderán ser no período dun ano, contado a partir da data da solicitude. Deberá acompañarse o xustificante de pagamento da taxa correspondente.

3. En todo caso, os organizadores deberán garantizar o seu correcto desenvolvemento, facéndose responsables dos danos que puidesen ocasionar por incumprimento das condicións establecidas na autorización.

4. A expedición desta autorización correspóndelle ás xefaturas territoriais dos departamentos territoriais da consellería con competencias en materia de pesca.

5. A devandita autorización non exime da necesidade de contar con outras autorizacións, en especial as relacionadas coa seguranza marítima previstas no Real decreto 62/2008, do 25 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento das condicións de seguranza marítima, da navegación e da vida humana no mar aplicables ás concentracións náuticas de carácter conmemorativo e probas náutico-deportivas.

6. Unha vez celebrada a competición ou campeonato, os responsables destes deberán remitir á dirección xeral con competencias en materia de pesca no prazo dun mes desde a data da súa celebración, o rexistro das capturas feitas no evento, indicando especie, número e peso. A non remisión dos ditos datos levará consigo que non se volva autorizar outro evento á mesma entidade.

Artigo 10.-.-Autorización de inmersións.

As persoas que realicen inmersións con equipos autónomos nas zonas definidas como prohibidas no artigo 11.- e o anexo VI, deberán solicitar autorización, utilizando o modelo recollido no anexo V, cunha antelación mínima de quince días á data da realización da actividade, á xefatura territorial do departamento territorial correspondente da consellería con competencias en materia de pesca.

Artigo 11.-.-Limitacións, distancias e zonas prohibidas.

1. Establécense como limitacións e distancias para a práctica da pesca marítima de recreo, nas dúas modalidades, as reguladas nos artigos 15 e 18 do Decreto 211/1999.

2. As embarcacións desde as que se practique a pesca marítima de recreo manterán unha distancia mínima de cen metros dos barcos pesqueiros que estivesen a faenar, así como das artes e aparellos profesionais debidamente balizados.
3. En ningún caso se poderá impedir ou dificulta-las faenas de pesca profesional.

Artigo 17.-.-Balizamento.
Durante a práctica da pesca submarina, o mergullador deberá sinalizar en todo momento a súa posición mediante unha boia de cor vermella, amarela ou laranxa, cunha bandeira da letra A do Código Internacional de Sinais.

Artigo 18.-.-Limitacións e distancias.
Prohíbese a práctica da pesca submarina de recreo nos lugares seguintes:
a) A menos de douscentos cincuenta metros das artes de pesca, fixas ou de deriva, e das embarcacións dedicadas a calquera clase de pesca profesional.
b) A menos de douscentos cincuenta metros das praias cando estean frecuentadas por bañistas.
c) Nas zonas portuarias así como nas canles de navegación.
d) Nas zonas do litoral prohibidas mediante orde da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.


2. Decláranse prohibidas para a práctica da pesca de recreo submariña as zonas sinaladas no anexo VI.

Artigo 12.-.-Especies e topes de captura.

1. A licenza para a práctica da pesca marítima de recreo só habilita para a captura de cefalópodos e peixes, agás a anguía, debendo, en todo caso, respectar as épocas de extracción e tamaños que regulamentariamente se establezan.

2. Segundo o disposto no artigo 30.9.- da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, está prohibido pescar salmóns e reos nas rías e augas marítimas interiores competencia da comunidade autónoma.

3. En calquera modalidade de pesca marítima de recreo poderase capturar un máximo de cinco quilogramos por licenza e día, podendo non computarse o peso dunha peza que exceda o peso do tope establecido. Só se permitirá a tenza dunha peza que exceda o peso do tope establecido. Para o caso do polbo, o límite será dúas pezas por pescador e día.

4. Se a pesca de lecer se realiza desde unha embarcación da 7킪 lista do Rexistro de matrícula de buques, o máximo de capturas por licenza e día será de cinco quilogramos, cun tope máximo por embarcación e día de dezaseis quilogramos, se son máis de tres as persoas embarcadas titulares de licenza.

5. Para as embarcacións da 6킪 lista do Rexistro de matrícula de buques, o máximo de capturas por persoa e día será de cinco quilogramos, podendo non computarse o peso dunha peza que exceda o peso do tope establecido. Só se permitirá a tenza dunha peza que excede o peso do tope establecido.

6. Sen prexuízo do anterior, mediante resolución da consellería con competencias en materia de pesca, poderán establecerse medidas de protección específicas para determinadas especies e/ou zonas, cando o estado da explotación do recurso así o aconselle.

7. As embarcacións non poderán pescar, almacenar, transportar, transbordar nin efectuar descargas superiores aos topes máximos de capturas sinalados nos puntos anteriores, aínda que estas correspondan a varios días continuos de navegación.

8. Para utilizar como cebo, os titulares de licenzas de pesca marítima de recreo en superficie poderán capturar diariamente ata un total de:

-50 poliquetos, segundo as condicións establecidas no artigo 9 da Orde do 6 de febreiro de 1998 pola que se regula a extracción de poliquetos, vermes mariños para cebo, no litoral de Galicia.
-40 cangrexos en total das seguintes especies: cangrexos zapateiros (Pachygrapsus marmoratus) e cangrexo común (Carcinus maenas).
-200 g de pulgas de mar.
-100 g de camaróns, quisquillas (quedando prohibida a captura do camarón común (Palaemon serratus).

Artigo 13.-.-Horario de pesca recreativa.

1. A pesca marítima de recreo en superficie poderá realizarse durante todos os días do ano.
2. A práctica da pesca marítima de recreo submariña estará permitida unicamente os sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico. No período comprendido entre o xoves e o domingo de Semana Santa, e entre o 1 de maio e o 30 de setembro poderá ser practicada todos os días.
3. A pesca marítima de recreo de superficie desde embarcación e a pesca marítima de recreo submariña, realizaranse dentro do horario diurno, comprendido entre o orto e o ocaso.

Artigo 14.-.-Artes e útiles autorizados.

1. Na práctica da pesca marítima de recreo en superficie, únicamente se poderán utilizar por licenza:

-Dúas canas ou sedais cun máximo de seis anzós.
-Dúas poteiras.
-Dúas garabetas.
-Un gancho.

Para os efectos desta disposición os cebos artificiais consedéranse como anzós.

2. Autorízase, como arte auxiliar, o emprego dun trueiro.
3. Calquera outro tipo de artes ou aparellos de pesca, diferentes aos autorizados neste artigo, serán considerados antirregulamentarios, calquera que sexan as súas medidas ou cantidades e o seu emprego en actividades de pesca ou tenza a bordo de embaracións de recreo queda prohibido.


Disposición adicional

íƒÅ¡nica.-A pesca recreativa levada a cabo en zonas que conten con algún tipo de protección, tanto ambiental como pesqueira, efectuarase conforme os requisitos establecidos na normativa reguladora destas, sendo necesario, en caso de que estea permitida a dita actividade, contar coa preceptiva licenza establecida nesta orde.

Disposicións derrogatorias

Primeira.-Queda derrogada a Orde do 14 de xuño de 2005 pola que se regula a obtención e renovación das licenzas de pesca marítima de recreo en superficie clase A.

Segunda.-Queda derrogada a disposición adicional primeira e segunda da Orde do 13 de decembro de 2006 pola que se desenvolve o Plan de recuperación do polbo e se ditan normas para a aprobación de plans zonais.

Terceira.-Quedan derrogadas, así mesmo, cantas disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan a esta orde.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños para adoptar todas as medidas necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. EL DIA 25 SEPTIEMBRE 2009

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2009.

Rosa M킪 Quintana Carballo
Conselleira do Mar
Ver referencia pdf "18800D001P006.PDF"

ANEXO VI

Límites inferiores para a pesca recreativa submarina

Zonas do litoral nas que está prohibida a práctica da pesca marítima de recreo submariña.

1. En todas as rías, por dentro das seguintes liñas:

-Ría de Ribadeo: entre punta da Cruz (659299, 4824720) (-7.- 01.754', 43.- 33.388') e Illa Pancha (658370, 4824645) (-7.- 02.445', 43.- 33.360').
-Ría de Viveiro: entre Punta Socastro (612356, 4841755) (-7.- 36.394', 43.- 43.101') e Punta Faro (614150, 4841020) (-7.- 35.074', 43.- 42.688').
-Ría do Barqueiro: entre Punta Almeiro (606785, 4846520) (-7.- 40.492', 43.- 45.724') e Punta Coba Baixa (606995, 4844780) (-7.- 40.357', 43.- 44.782').
-Ría de Ortigueira: entre Punta do Castro (591590, 4843780) (-7.- 51.844' 43.- 44.366') e Punta Espasante (595815, 4842395) (-7.- 48.712', 43.- 43.586').
-Ría de Ferrol: Punta Redonda (559155, 4812775) (-8.- 16.212', 43.- 27.815') e Punta do Vispón (559360, 4813200) (-8.- 16.057', 43.- 28.043').
-Ría de Ares-Betanzos: entre Punta Miranda (560105, 4807700) (-8.- 15.549', 43.- 25.069') e Punta Redonda (557000, 4805525) (-8.- 17.856', 43.- 23.908').
-Ría da Coruña: entre Dique Barrié (550825, 4801770) (-8.- 22.452', 43.- 21.906') e Punta Mera (552265, 4803670) (-8.- 21.374', 43.- 22.927').
-Ría de Corme-Laxe: Entre Punta do Chans (502010, 4790115) (-8.- 58.602', 43.- 15712') e Punta Cabalo (501685, 4786500) (-8.- 58.843', 43.- 13.759').
-Ría de Camariñas: entre Punta Villueira (484455, 4774595) (-9.- 11.553', 43.- 07.317') e Punta Chorente (483970, 4772595) (-9.- 11.907', 43.- 06.236').
-Ría de Corcubión: entre Punta Bardullas (478930, 4750305) (-9.- 15.573', 42.- 54.185') e Punta da Nasa (483050, 4751765) (-9.- 12.548', 42.- 54.980'); e entre Cabo Cee (485160, 4751730) (-9.- 10.996', 42.- 54.964') e Punta Galera (487110, 4751185) (-9.- 09.562', 42.- 54.672').
-Ría de Muros e Noia: entre Punta Reburdiño (496200, 4735510) (-9.- 02.875' 42.- 46.208') e Illa de Santa Catalina (498865, 4736975) (-9.- 00.920', 42.- 47.001') e entre esta última e Punta Refins do Cons (504080, 4734240) (-8.- 57.095', 42.- 45.522').
-Ría de Arousa: entre Punta Cabío (506695, 4715175) (-8.- 55.191', 42.- 35.220') e Punta Barbafeita (509005, 4713185) (-8.- 53.504', 42.- 34.143') e entre Punta Castelo (510450, 4708385) (-8.- 52.453', 42.- 31.548') e Cabeza do Mouro (509000, 4704750) (-8.- 53.515', 42.- 29.585').
-Ría de Pontevedra: entre Punta Santa Marina (519515, 4693680) (-8.- 45.861', 42.- 23.592') e Punta Chirleu (521800, 4691850) (-8.- 44.199', 42.- 22.600').
-Ría de Aldán: entre Punta Preguntoiro ou do Bon (514685, 4684840) (-8.- 49.395', 42.- 18.822') e Punta Chirleu (513505, 4682320) (-8.- 50.258' 42.- 17.461').
-Ría de Vigo: entre Punta Rodeira (519450, 4678640) (-8.- 45.938', 42.- 15.465') e a punta sur do peirao Pesqueiro do Porto de Vigo (521770, 4676070) (-8.- 44.265', 42.-, 14.037').
-Ría de Baiona: entre Punta Lamela (512495, 4667370) (-8.- 51.012', 42.- 09.384') e Punta do Boi (512335, 4664225) (-8.- 51.132', 42.- 07.684').

2. Na provincia de Lugo: a menos de 250 metros das illas Coelleiras, Farallóns e Ansarón.

3. Na provincia da Coruña: a menos de 250 m do illote dos Aguillóns, illas Sisargas, Lobeiras e As Basoñas.
Comunicame cualquier abuso que veas en el web.
Anímate a ponerte un avatar o una firma.
Usa el "perfil" arriba a la derecha para hacerlo
 

Desconectado Dani IL

 • Usuario 1.000 - 4.999 posts
 • ****
 • Mensajes: 3908
 • Ha sido agradecido: 422 veces
 • Sexo: Masculino
 • Ferrol . Galicia
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2009, 03:11:34 pm »
Que GUAY. VIVA FEIJO!!!!!!! Nos ha dado dos meses mas que Fraga y que lo que pretendia Touriño.

 

Desconectado cazasubnel

 • Usuario 5.000 - 9.999 posts
 • *****
 • Mensajes: 6964
 • Ha sido agradecido: 1806 veces
 • Sexo: Masculino
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2009, 05:21:42 pm »
Haber ,yo por mi castellano entiendo que ya no hay que pagar por convalidar la licencia de otra comunidad . No es asi???

Por cierto ,vaya mierda de ley.  >:(

Desconectado FranJ

 • Usuario 1.000 - 4.999 posts
 • ****
 • Mensajes: 1375
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2009, 06:52:41 pm »
Haber ,yo por mi castellano entiendo que ya no hay que pagar por convalidar la licencia de otra comunidad . No es asi???

Entiendo que al contrario. Pone que hay que llevar la licencia de tu comunidad, y el justificante del pago de la tasa (la tasa por convalidar que cobra la Xunta)
Mantén el buen rollo del foro.
Escribe siempre con respeto hacia los demás
Utiliza los emoticonos en tus intervenciones, puesto que son ellos los que pueden aclarar su sentido.
 

Desconectado Vale

 • Usuario 250 - 999 posts
 • ***
 • Mensajes: 774
 • Ha sido agradecido: 53 veces
 • Querer es poder
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #7 en: 24 de Septiembre de 2009, 10:25:33 pm »
Siempre nos quedara de silleiro para el sur y portugal, porque galicia ya esta hundida, como me duele el culo,VAYA FOLLADA, y perdonar mi vocabulario pero esto nos jode y mucho
 

Desconectado pichanco

 • Usuario 250 - 999 posts
 • ***
 • Mensajes: 288
 • Ha sido agradecido: 16 veces
  • http://
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2009, 12:16:48 am »
Y lo que nos queda!!!! Otros cinco o seis años de lío y no poder pescar. Voy preparando la caña y los chivos. Para cuando se resuelva esto ya no tendré edad para pescar ;D

Bromas aparte, ahora debemos mostrar unidad de acción, las empresas tienen algo que decir, las tiendas, representantes, y como no, los pescadores. Para cuando una manifestación a lo grande frente a la Xunta?. Ahora o nunca, luego será tarde.

Por cierto, estos mierdas ya tienen mi voto de castigo para las municipales, autonómicas, generales, europeas y lo que sea. Se lo han ganado a pulso.
 

Desconectado Only

 • Usuario 5.000 - 9.999 posts
 • *****
 • Mensajes: 5910
 • Ha sido agradecido: 121 veces
 • Sexo: Masculino
 • Only can be one
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #9 en: 25 de Septiembre de 2009, 01:01:38 am »
Que quereis que os diga, adios a mis doradas para empezar (ya no puedo pescar dela isla de arousa para adentro), adios a un montón de dias de pesca, no por que me quiten los días de seman sino por que el fin de semana no puedo ya que hacemos las salidas de buceo autonomo. Y como en verano las hacemos casí todos los días no podré tampoco.
Bueno menos mal que la Fegas no se va a quedar con los brazos cruzados y va a pelear esta discriminación duramente.

De todas formas gracias al gobierno de Feijo por retroceder en el tiempo y volver a la época del dinosaurio franquista manuel fraga. Y así como le doy las gracias a feijo, tambien se las doy a quien le han votado, saudiños "en galego" para que joda más. >:( >:( >:( >:(
Karayo; sacale el maximo partido a tu fusil de aire.
http://www.fcarreras.org/es/donantes_194
 

Desconectado Dani IL

 • Usuario 1.000 - 4.999 posts
 • ****
 • Mensajes: 3908
 • Ha sido agradecido: 422 veces
 • Sexo: Masculino
 • Ferrol . Galicia
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #10 en: 25 de Septiembre de 2009, 01:07:50 am »
No nos equivoquemos. Esto la hace el PP, el psoe o el BNG. Da igual. El PSOE, tenia otra preparada y hasta creo que aun era peor que esta.
 

Desconectado Only

 • Usuario 5.000 - 9.999 posts
 • *****
 • Mensajes: 5910
 • Ha sido agradecido: 121 veces
 • Sexo: Masculino
 • Only can be one
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #11 en: 25 de Septiembre de 2009, 01:11:39 am »
Ah, y otra cosita más, ahora tenemos que decirle cuanto pescamos en los campeonatos, y no preocuparos que no va a ser para decir que nuestro impacto es minimo, seguro que habrá algun espavilado que dira, 500 kilos entre 35 pescadores 14 kilos por cabeza x 6000 licencias 85000 kilos que sacan cada día estos furtivos que no respetan los cupos. :D :D :D
Karayo; sacale el maximo partido a tu fusil de aire.
http://www.fcarreras.org/es/donantes_194
 

Desconectado Dani IL

 • Usuario 1.000 - 4.999 posts
 • ****
 • Mensajes: 3908
 • Ha sido agradecido: 422 veces
 • Sexo: Masculino
 • Ferrol . Galicia
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #12 en: 25 de Septiembre de 2009, 01:24:11 am »
Acabo de enviar este correo a la conselleria do mar:

Hola. Tengo una duda, y que creo que nunca llegaré a entender.

Si un pescador recreativo de superficie puede pescar 5 kg persona y dia todos los dias del año, ¿porque un pescador submarino que puede pescar 5 kg persona y dia no puede ir todos los dias?

En la constitución española creo que dice algo así: Todos los españoles somos iguales. Pues creo que os habeis vuelto a saltar a la torera la constitución española.

Me gustaría que me contestarais, para ayudarme a comprenderlo. Gracias.

Daniel Iglesias Lorenzo
656997044
pescasub@yahoo.es


Seguramente ni me contesten, pero al menos lo intentaré.
 

marcosvigo

 • Visitante
Re: Publicada la nueva normativa gallega
« Respuesta #13 en: 25 de Septiembre de 2009, 02:32:38 am »
Acabo de enviar este correo a la conselleria do mar:

Hola. Tengo una duda, y que creo que nunca llegaré a entender.

Si un pescador recreativo de superficie puede pescar 5 kg persona y dia todos los dias del año, ¿porque un pescador submarino que puede pescar 5 kg persona y dia no puede ir todos los dias?

En la constitución española creo que dice algo así: Todos los españoles somos iguales. Pues creo que os habeis vuelto a saltar a la torera la constitución española.

Me gustaría que me contestarais, para ayudarme a comprenderlo. Gracias.

Daniel Iglesias Lorenzo
656997044
pescasub@yahoo.es


Seguramente ni me contesten, pero al menos lo intentaré.

PON EL CORREO ANDA QUE ASI LE MANDO YO UNO TAMBIEN, QUE TENGO GANAS DE DESQUITARME
 

Desconectado Dani IL

 • Usuario 1.000 - 4.999 posts
 • ****
 • Mensajes: 3908
 • Ha sido agradecido: 422 veces
 • Sexo: Masculino
 • Ferrol . Galicia
 

Tags: